v_frilans%20png

Generelle Avtalevilkar

DEL 1 - Særlig vilkår for regnskapstjenester
 

1. Virkeområde

Bestemmelser i DEL I gjelder oppdragsforhold mellom Oppdragstager og Oppdragsgiver, der tjenesteleveransen omfatter regnskapsførsel.


2. Etablering av regnskapsføreroppdrag

Ved etablering av oppdrag skal Oppdragstager sammen med Oppdragsgiver vurdere de av Oppdragsgivers interne rutiner som påvirker oppdraget og søke å tilpasse disse på en måte som sikrer forsvarlig regnskapsføring.

Oppdragsgiver skal orientere Oppdragstager om sin drift og beskrive konkrete økonomiske og rettslige forhold som er av betydning for at Oppdragstager skal kunne utføre oppdraget etter de regler som følger av regnskaps- og skattelovgivningen mv.

Oppdragsgiver er ansvarlig for å umiddelbart orientere Oppdragstager om endringer av betydning for oppdragsutførelsen/ regnskapsavleggelsen.


3. Representanter for partene

Oppdragsgivers kontaktperson anses å ha fullmakt til å gi, motta og kommentere alle regnskapsmessige opplysninger som har en naturlig sammenheng med Oppdragsavtalen.

Dersom oppdraget omfatter bankbelastning (remittering), anses kontaktpersonen også å inneha fullmakter på vegne av Oppdragsgiver i betalingsforhold.

Kompetent foretaksorgan hos Oppdragsgiver kan ved skriftlig varsel til Oppdragstager, trekke tilbake fullmakt til Oppdragsgivers kontaktperson og skal samtidig gi ny fullmakt til annen person. Dersom Oppdragsgiver ikke samtidig gir ny fullmakt til annen person, anses Daglig Leder som kontaktperson.

Partene skal ved bytte av kontaktperson eller Oppdragsansvarlig orientere hverandre skriftlig om endringen. Det samme gjelder der en Oppdragsgiver foretar lovlige selskapsstrukturelle endringer som i realiteten ikke påvirker kontinuiteten i avtaleforholdet, som for eksempel omdannelse, fusjon eller fisjon.


4. Informasjons- og veiledningsplikt

Avtalepartene skal til enhver tid sørge for å orientere hverandre om forhold av betydning for at regnskapsarbeidet kan utføres etter gjeldende lover og regler.

Oppdragstager skal videre søke å orientere og rådgi Oppdragsgiver om relevant lovgivning innen rammen av det arbeid som reguleres i Oppdragsavtalen.


5. Oppdragsgivers plikter

5-1 Fullstendige og korrekte opplysninger

Oppdragsgiver har ansvar for at alt regnskapsmateriale som overleveres til Oppdragstager er korrekt, fullstendig og relaterer seg til næringsvirksomheten. Der det av regnskapsmaterialet ikke klart fremgår av sammenhengen hvorledes dette skal behandles, skal Oppdragsgiver uoppfordret gi nødvendig tilleggsinformasjon, og derigjennom sikre tilstrekkelig dokumentasjon etter bokføringslovgivningen.

Regnskapsbilag og øvrig regnskapsmateriale leveres hovedsakelig elektronisk til Oppdragstager. Postforsendelse skal skriftlig varsles på forhånd.

Som hovedregel forutsettes at regnskapsmateriale overleveres løpende, at de innleverte opplysninger skal være korrekt og relatere seg til virksomheten.

Nødvendige grunnlag, som fakturagrunnlag, lønnsgrunnlag mv., skal tilfredsstille de krav som til enhver tid stilles til slike grunnlag.

Eventuelle særlige overleveringsfrister utover det ovenstående skal spesifiseres ved oppdragsinngåelse.

Regnskapsopplysninger regnes som overlevert til Oppdragstager først når:

Forsendelse er mottatt hos Oppdragstager ved alminnelig postgang
Epost er mottatt på avtalt epostadresse med bekreftelse på fullstendig overlevering
Oppdragstager får tilgang til opplysninger som er lastet direkte opp av Oppdragsgiver eller andre som denne svarer for i benyttet regnskapssystem

Oppdragsgiver er innforstått med at det kan påløpe ekstra kostnader hos Oppdragstager forbundet med å skanne og sortere regnskapsmateriale, avhengig av hvilken måte det er oversendt på. Regnskapsmateriale som er mottatt på papir, skannes til regnskapssystemet av Oppdragstager, og deretter makuleres det med mindre det er inngått avtale om at det fysiske materialet skal tilbakeleveres.

Mangelfull eller forsinket overlevering av regnskapsmateriale vil kunne medføre forsinkelser, ufullstendig regnskap og fakturering for påløpte tilleggstjenester.

5-2 Undersøkelsesplikt

Oppdragsgiver skal gjennomgå rapporter, oppgaver mv. som utarbeides av Oppdragstager så snart de foreligger, og skal varsle straks dersom han blir oppmerksom på feil eller mangler ved utarbeidelsen. Oppdragsgiver skal snarest også gi tilbakemelding på spørsmål og andre forhold som er tatt opp av regnskapsbyrået.

5-3 Interne fullmakter

Personer med tilgang til regnskapssystemet anses å ha nødvendige fullmakter til å foreta de handlinger som tilgangen tillater.

5-4 Tilgang for kontrollører

Dersom oppdraget eller deler av oppdraget skal utføres i Oppdragsgivers lokaler, eller i regnskapssystem eiet eller driftet av Oppdragsgiver, plikter Oppdragsgiver å gi tilgang til utpekte kontrollører fra Oppdragstager, Offentlig myndighet (Finanstilsynet) eller Regnskap Norge når slik kontroll enten er pålagt, eller nødvendig for å tilsikre regnskapets- og oppdragsutførelsens kvalitet.6. Oppdragstagers plikter og leveranse

6-1 Regnskapsansvar og leveranse

Oppdragstager plikter å utføre sine plikter etter Oppdragsavtalen på en forsvarlig og god måte. Eventuelle regnskapsfunksjoner som ikke er positivt angitt i Oppdragsspesifikasjonen, er Oppdragsgiver selv ansvarlig for.

Oppdragstager står fritt til å benytte seg av det til enhver tid tilgjengelige regnskapspersonell til den løpende oppdragsutførelsen. Dette gjelder uavhengig av hvem som er oppført som Oppdragsansvarlig og/eller kontaktperson.

Dersom oppdraget eller deler av oppdraget skal utføres i Oppdragsgivers lokaler, har Oppdragstager fortsatt styringsrett og instruksjonsmyndighet overfor eget personell.

Innenfor oppdragets avtalte rammer, skal Oppdragstager utføre sine plikter i henhold til relevant regnskaps- og bokføringslovgivning, herunder også følge gjeldende regnskaps- og bokføringsstandarder som for eksempel GRFS, NBS og IFRS.

Når Oppdragsgiver har levert regnskapsmateriale rettidig og for øvrig i henhold til avtalen, skal Oppdragstager ajourholde bokføringen og utarbeide pliktig regnskapsrapportering innenfor de frister som følger av lovgivningen

Avtale om regnskapsføring reduserer uansett ikke Oppdragsgivers eget ansvar for korrekt bokføring, regnskapsavleggelse og oppgaveinnlevering.

6-2 Leveranse

Ved løpende regnskaps- og bokføringsoppdrag skjer Oppdragstagers leveranse i sanntid når tjenestene utføres og bokførte opplysninger registreres i regnskapssystemet.

Andre avtalte leveranser som Oppdragstager skal produsere for Oppdragsgiver, som f. eksempel periodiske regnskapsrapporter, blir overlevert elektronisk, for eksempel ved at det gjøres tilgjengelig i benyttet regnskapssystem, epost eller Elektronisk dokumentarkiv.

Oppdragstager har intet ansvar dersom regnskapet/leveransen skulle bli feilaktig eller forsinket som følge av forhold på Oppdragsgivers side. Eksempler på slike forhold kan være manglende eller mangelfull regnskapsdokumentasjon, eventuelt mangelfull informasjon fra Oppdragsgiver, manglende godkjenninger, etc., med mindre Oppdragstager åpenbart måtte ha oppdaget manglene.

6-3 Ansvar for behandling av personopplysninger og bruk av underleverandør

Personopplysninger skal behandles i tråd med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Det skal gjennomføres sikringstiltak som sørger for tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Oppdragstager er ansvarlig for at forsvarlige sikringstiltak gjennomføres.

Der Oppdragstager ved sin virksomhet benytter seg av underleverandør(er) for å få utført sine plikter etter Oppdragsavtalen, plikter de å påse at kravene i personvernlovgivningen er oppfylt også for dette avtaleforhold.

Oppdragstager har likevel ikke ansvar for brudd på personvernregler som skyldes uautorisert bruk av it-systemet, eller handlinger foretatt av Oppdragsgivers personell eller personer denne har overlatt tilganger til.

Oppdragstager er likevel ikke ansvarlig for sikker oppbevaring av personopplysninger etter dette punktet for oppdrag der Oppdragsgiver selv eier eller drifter regnskapssystemet som oppdraget utføres i.


7. Kontrollarbeid

Oppdragstager skal søke å oppklare tekniske feil ved bokføringen, samt bokføringsmessige feil som oppdages i forbindelse med avstemminger. Uopprettede feil som skyldes manglende dokumentasjon eller opplysninger fra Oppdragsgiver, søkes oppklart ved rapportering fra Oppdragstager til Oppdragsgiver. Rapporten forutsettes besvart og returnert senest sammen med oversendelse av neste periodes dokumentasjon.


8. Uautorisert bruk av regnskapsopplysninger eller endringer i regnskapssystemet

Oppdragsgiver skal ikke ved egen systemtilgang foreta endringer, tillegg eller slettinger i regnskapssystemet som går utover den avtalte arbeidsfordelingen.

Videre kan Oppdragsgiver verken overfor aksjonærer, styremedlemmer eller andre tredjeparter benytte eller presentere regnskapstall eller rapporter som Oppdragsgiver selv har uthentet/generert fra regnskapssystemet uten at disse er bekreftet av Oppdragstager på forhånd. Periodiske rapporter, endelig avstemt årsoppgjør mv. som er levert Oppdragsgiver i henhold til Oppdragsavtalen skal regnes som bekreftet.

Oppdragstager holdes ansvarsløs overfor Oppdragsgiver og eventuelle tredjeparter der Oppdragsgiver har foretatt uautoriserte endringer eller uautorisert bruk av regnskapsopplysninger.9. Taushetsplikt

Oppdragstager har taushetsplikt etter regnskapsførerloven § 10 og kan ikke bringe videre opplysninger vedrørende regnskapet eller annet som det har blitt kjent med gjennom samarbeidet, unntatt hvor dette er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, herunder bl.a. ved kvalitetskontroll, ved skifte av regnskapsfører, som ledd i avtalt internkontroll med annet regnskapsbyrå, eller i tilfeller hvor Oppdragsgiver gir sitt særskilte samtykke. Taushetsplikten skal ikke gjelde overfor Oppdragsgivers valgte revisor.

Oppdragstager kan etter eget skjønn og av eget tiltak alltid gi informasjon om forhold av betydning til person som etter lovgivning er tillagt personlig ansvar for Oppdragsgivers regnskapsavleggelse.

10 Opplysningers- og bistandsplikt overfor offentlige myndigheter

Oppdragsgiver har etter offentligrettslig lovgivning plikt til å besvare henvendelser fra offentlig myndighet om egen økonomi og virksomhet. Oppdragstager har rett til å besvare slike henvendelser hva angår spørsmål som anses som en naturlig del av oppdraget. Oppdragstager skal normalt orientere Oppdragsgiver dersom slike opplysninger/bistand blir avkrevd Oppdragstager. Oppdragstager har rett til å fakturere Oppdragsgiver for denne bistand etter de prinsipper for honorar-beregning som gjelder mellom partene.

Oppdragstager har rapporteringsplikt til Økokrim i medhold av hvitvaskingsloven. Dersom Oppdragsgiver selv er rapporteringspliktig etter samme lov, har Oppdragsgiver fullt ansvar for overholdelse av egne rapporteringsplikter.


11. Honorar

Oppdragstagers honorarberegning og tjenesteytelse skjer i henhold til gjeldende Pris- og tjenestebeskrivelse. Oppdragstager vil gjøre de aktuelle Pris- og tjenestebeskrivelse tilgjengelig for Oppdragsgiver som plikter å gjøre seg kjent med innholdet.

Ved endring i honorarsatsene/beregningsmetodene, eller øvrige endringer i Pris- og tjenestebeskrivelser, skal Oppdragsgiver varsles én måned før endringene iverksettes.

Som følge av opplæring av Oppdragsgivers kontaktperson/personell, gjennomgang av rutiner mv. vil det kunne påløpe noe høyere kostnader i en implementeringsfase. Implementering spesifiseres ved fakturering.

Alminnelig forfallstid er 10 dager. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente fra og med første dag etter forfall. Rentesatsen i forsinkelsesrenteloven fravikes, og gjeldende forsinkelsesrente for oppdraget er spesifisert i Oppdragsgivers gjeldende prisoversikt.

Innsigelser mot fakturaen må senest fremsettes før forfallsdato, se for øvrig pkt. 15-1.


12. Oppsigelse

Partenes gjensidige oppsigelsestid er definert i Oppdragsavtalen.

Oppsigelsen skal være skriftlig og det skal klart fremgå av denne at den er en oppsigelse.

Oppsigelsen løper fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er foretatt.


13. Partenes plikter i oppsigelsestiden

Oppdragstager skal i oppsigelsestiden utføre de oppgaver som normalt etter avtalen vil bli foretatt i de måneder oppsigelsestiden omfatter og utføre de oppgaver som naturlig hører sammen med regnskapsføringen for disse måneder, så som f eks innsendelse av oppgaver for skattetrekk/arbeidsgiveravgift, merverdiavgift mv.

For det tilfelle at oppsigelsestiden utløper i løpet av årsregnskapsperioden omfatter Oppdragstagers oppgaver også å utarbeide årsregnskapet, eventuelt også ligningsoppgaver, dersom dette er avtalt i Oppdragsavtalen. Dette gjelder med mindre Oppdragsgiver samtidig med oppsigelsen underretter Oppdragstager om at det ikke skal forestå utarbeidelse av årsregnskapet.

Dersom Oppdragsgiver i oppsigelsestiden velger å ikke la Oppdragstager utføre det avtalte arbeid har Oppdragstager likevel krav på honorar, men slik at honoraret reduseres til 75% av honoraret som anses å være et gjennomsnittshonorar basert på honoraret i de 12 siste måneder forut for oppsigelsen.

Dersom deler av oppsigelsestiden sammenfaller med Oppdragsgivers sedvanlige årsoppgjørsperiode, og Oppdragstager normalt utfører dette, skal siste års honorar for årsoppgjøret medregnes i grunnlaget.


14. Oppdragets avslutning

Ved opphør av samarbeidet etter Oppdragsavtalen vil Oppdragstager stille alt regnskapsmateriale som ikke tidligere er levert, til Oppdragsgivers disposisjon. Dette gjelder med mindre bestemmelse om tilbakeholdsrett (se pkt. 16) kommer til anvendelse.

Utleveringen skjer på digitalt medium i et lesbart elektronisk format (pdf e.l.) etter avtalte honorarberegninger.

Oppdraget forutsetter at bokførte opplysninger som i utgangspunktet er tilgjengelig elektronisk, overleveres til Oppdragsgiver på en måte som gjør at Oppdragsgiver kan overholde kravet i bokføringsloven § 13b om fortsatt elektronisk tilgjengelighet.

Oppdragsgiver er selv ansvarlig for å gi melding til regnskapsregistret når oppdraget er avsluttet.

Oppdragstager skal alltid gis anledning til å utkopiere eller på annen måte hente ut egen oppbevaringspliktig oppdragsdokumentasjon. Regnskapsførers oppbevaringsplikt følger av regnskapslovgivning.


15. Mislighold

15-1 Mislighold og reklamasjon

Enhver feil eller misforståelse i den løpende oppdragsutførelsen er ikke nødvendigvis avtalerettslig mislighold. Oppdragsutførelsen krever et løpende og gjensidig samarbeid mellom Partene, og vanlige lojalitetsregler mellom profesjonelle parter gjelder.

Dersom Partene ønsker å gjøre gjeldende anførsler om mislighold mot den annen Part, må reklamasjon fremmes uten ugrunnet opphold.

Reklamasjon skal være skriftlig og være benevnt "reklamasjon". Det skal tydelig fremgå hva avtalebruddet anføres å bestå i og hvilke misligholdsbeføyelser Parten ønsker å påberope seg. Partene skal gis en rimelig frist til å bringe misligholdet i orden, før misligholdsbeføyelser iverksettes.

Oppdragsgiver er kjent med at det ikke er adgang til å reklamere på pris eller en faktura når fakturaen er betalt, eller dersom reklamasjon ikke er fremmet før fakturaens forfall. Dette avsnitt begrenser likevel ikke reklamasjonsadgangen dersom Oppdragstager ved faktureringen har opptrådt grovt uaktsomt.

15-2 Vesentlig mislighold

Ved vesentlig mislighold vil avtalen kunne heves med øyeblikkelig virkning.

Hevingserklæring må fremsettes skriftlig, og skal kort angi hva det vesentlige misligholdet anføres å bestå i.

Som vesentlig mislighold fra Oppdragsgiver regnes blant annet:

Oppdragstager blir forsøkt pålagt å utføre oppdraget i strid med lover og regler.
Dersom Oppdragsgiver hindrer Oppdragstager i å utføre sine plikter etter Oppdragsavtalen på en forsvarlig måte, som for eksempel ved å gi uriktige eller ufullstendige opplysninger
Der Oppdragsgiver ikke har betalt Oppdragstager honorarkrav eller andre krav ved forfall, og betaling heller ikke er skjedd innen 14 dager etter skriftlig purring.

Hvis Oppdragsgiver vesentlig misligholder sine plikter etter Oppdragsavtalen, slik at Oppdragstager ikke har mulighet til å produsere eller gi grunnlag for avtalt lovbestemt rapportering, plikter Oppdragstager å frasi seg oppdraget.

Ved gjennomføring av hevingsoppgjør etter mislighold fra Oppdragsgivers side, kan Oppdragstager kreve erstattet sitt tap som følge av hevingen – herunder den positive kontraktsinteressen for tapt inntekt/honorar i normal oppsigelsestid regnet fra utløpet av den kalendermåned hevingserklæringen er fremsatt.

Som vesentlig mislighold fra Oppdragstager regnes blant annet:

Dersom utførelsen av oppdraget avviker vesentlig fra de regler som gjelder for de tjenester som Oppdragstager etter Oppdragsavtalen har påtatt seg å utføre.
Dersom Oppdragstager frist for levering av regnskapet ikke er overholdt, og det fortsatt ikke er levert innen én uke etter at skriftlig varsel er mottatt fra Oppdragsgiver.

Ved gjennomføring av hevingsoppgjør etter mislighold fra Oppdragstagers side, har Oppdragstager likevel krav på vederlag i samsvar med Oppdragsavtalen for det arbeid som er utført frem til hevingserklæring er mottatt, med mindre arbeidet åpenbart er av en slik karakter at Oppdragsgiver ikke kan nyttiggjøre seg det.

Bestemmelser for opphør av avtalen, herunder tilbakelevering av regnskapsmateriale, følger av punkt 14.

15-3 Særlig om rådgivning

Oppdragstager kan ikke holdes ansvarlig dersom resultatet av eventuell rådgivning ikke gir den ønskede effekt, eller for øvrig samsvarer med den vurdering som er gitt på forhånd. Dette gjelder likevel ikke dersom noe annet klart fremgår av den rådgivning som er gitt.

Oppdragsgiver er selv ansvarlig for å innhente annen rådgivning (f. eks advokat) på forhold og disposisjoner som går ut over Oppdragstagers ordinære bistand og plikter etter oppdragsavtalen.

Oppdragstager er heller ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som Oppdragstager har henvist til, eller for underleverandører.


16. Tilbakeholdsrett og arbeidsstans ved Oppdragsgivers mislighold

Ved Oppdragsgivers mislighold kan Oppdragstager, i tillegg til alminnelige misligholdsbeføyelser, gjøre gjeldende følgende sanksjoner:

Utøve tilbakeholdsrett

Tilbakeholdsretten kan ikke utøves i Oppdragsgivers egen innleverte dokumentasjon eller data, og heller ikke i Oppdragstagers eget utarbeidet materiale som Oppdragsgiver har svart vederlag for.

Stanse alt videre arbeid etter Oppdragsavtalen

Oppdragsgiver skal gis en rimelig frist til å bringe misligholdet i orden før slike sanksjoner iverksettes. Det vises til pkt. 15-1.


17. Rekruttering av Oppdragstagers personell

Oppdragstager er en kunnskapsbedrift, med høye krav til kompetanse og effektivitet. Det er derfor store kostnader knyttet til rekruttering, opplæring og vedlikehold av kunnskap hos de ansatte. Å miste en ansatt vil normalt innebære et betydelig tap for Oppdragstager. Samtidig vil en rekruttering fra Oppdragstager for Oppdragsgiver innebære en ikke ubetydelig besparelse i kostnader til rekruttering og opplæring.

Både Oppdragsgiver og Oppdragstager satser på et langsiktig givende samarbeid hvor de investerer i hverandres kompetanse. Partene er enige om at det ikke skal legges hindringer på de ansattes muligheter for å skifte arbeidsgiver. Samtidig skal det ikke være gunstigere for Oppdragsgiver å rekruttere fra Oppdragstager, enn det vil være å rekruttere fra det ordinære arbeidsmarked av aktive jobbsøkere.

Dersom Oppdragstagers ansatte tar ansettelse hos Oppdragsgiver, kan Oppdragstager kreve et vederlag som tilsvarer en utgift Oppdragsgiver normalt vil ha i en ordinær rekrutterings- og opplæringsprosess. Med mindre annen kostnad kan godtgjøres, beregnes vederlaget til kr 500 000,-.


18. Motstrid

Ved eventuell motstrid mellom Oppdragsavtalen og Oppdragstager Generelle Avtalevilkår, skal Oppdragsavtalen gå foran.


19. Tvisteløsning

Enhver tvist skal søkes løst i minnelighet. Dersom en minnelig løsning ikke oppnås, vedtas Oppdragstagers verneting som rett verneting.

Del 2 - Særlige vilkår for tjenester knyttet til leveranse og drift av regnskapssystem
20 Virkeområde

Bestemmelser i DEL II gjelder for leveranse og drift av regnskapssystem.


21. Honorar, oppsigelse, mislighold, motstrid og tvister

Bestemmelser om honorar (pkt. 11), oppsigelse (pkt. 12), mislighold (pkt. 15), motstrid (pkt. 18) og tvister (pkt. 19) gjelder også for tjenester knyttet til leveranse og drift av regnskapssystem så langt de passer.


22. Leveranse og drift av regnskapssystem

Oppdragstager skal etter Oppdragsavtalen levere og administrere Oppdragsgivers tilgang til og bruk av regnskapssystem (Tjenesten).

For oppfyllelse av sine plikter etter Oppdragsavtalen kan Oppdragstager benytte seg av flere underleverandører. Oppdragsgivers kontraktsforhold er imidlertid med Oppdragstager. Oppdragsgiver har således ingen rettigheter ovenfor produsent og rettighetshaver av Tjenesten, og kan ikke rette krav mot denne som følge av feil, mangler e.l.


23. Tilgangsstyring

Oppdragstager oppretter, tildeler, fakturerer og administrerer Oppdragsgivers brukertilganger til Tjenesten.

Oppdragsgiver har selv ansvar for å informere Oppdragstager om hvor mange tilganger de ønsker og hvilke rettigheter den enkelte bruker skal ha. Oppdragstager svarer ikke for internt

misbruk av brukertilganger hos Oppdragsgiver.

Oppdragsgiver har ikke rett til å stenge eller på annen måte begrense Oppdragstagers tilgang til Oppdragsgivers database i oppdragsperioden.

Ved Oppdragsgivers manglende betaling av Oppdragstagers honorar eller andre krav, kan Oppdragstager begrense eller stenge Oppdragsgivers tilganger til Tjenesten. Det vises for øvrig til reklamasjons- og varslingsregler i pkt. 15-1.


24. Bruksrett for Oppdragsgiver

Oppdragsgiver har full bruksrett til Tjenesten i henhold til de rammer som følger av Oppdragsavtalen. Dersom avtalen blir oppsagt av en av partene, vil tilsvarende bruksrett gjelde i oppsigelsestiden.

Bruksretten er tilknyttet personlige brukere av systemet, og tilkjennegjort med brukernavn og eget passord. Den personlige bruker-ID kan ikke benyttes av andre enn den navngitte bruker. Den samme begrensning gjelder for den juridiske enhet som er registrert pr. firmalisens.

Oppdragsgiver kan anmode om tildeling av ytterligere tilganger, og angi hvilken funksjonalitet som skal være tilgjengelige for disse.


25. Eiendomsrett

Denne avtale gir ikke Oppdragsgiver noen eiendomsrett eller opphavsrett til Tjenesten eller til tilpasninger og endringer som legges til systemet i ettertid, uavhengig av hvem som får ideen til de løpende endringer.

Oppdragsgiver har full eiendomsrett til sine egne innleverte data (regnskapsbilag). Data og regnskapsmateriale som er produsert i systemet av Oppdragstager, eller som systemet selv genererer, har Oppdragsgiver kun eiendomsrett til når det er svart vederlag for dette.

Oppdragsgiver kan når som helst kreve egne data overlevert i lesbart format (pdf e.l.) og kreve sine data slettet. Oppdragstager utfører slik tjeneste i henhold til de til avtalte honorarsatser. Oppdragsgiver kan ikke motsette seg at Oppdragstager kopierer og oppbevarer egen oppbevaringspliktig oppdragsdokumentasjon.


26. Oppdragsgivers plikter og ansvar

Oppdragsgiver får tilgang til Oppdragstagers supporttilbud.

Oppdragsgiver plikter å inneha maskin- og programvare som er kompatible med tjenesten. For en utfyllende spesifikasjon for hva som kreves kan supporttjenesten kontaktes.

Dersom Oppdragsgiver ikke har inngått Oppdragsavtale med Oppdragstager som omfatter tjenester om regnskapsførsel, så har Oppdragsgiver selv fullt ansvar for at regnskap utføres i henhold til gjeldende lovgivning, samt at alle bilag blir skannet eller lastet inn i tjenesten med den nødvendige kvalitet.


27. Oppdragstagers plikter og ansvar

Oppdragstager påtar seg å gi Oppdragsgiver den avtalte tilgang til Tjenesten og utføre de øvrige avtalte tilleggstjenester.

Oppdragstager er i oppdragstiden forpliktet til å oppbevare Oppdragsgivers data og regnskapsmateriale på forskriftsmessig måte slik at dette tilfredsstiller krav til sikker lagring.

Oppdragstager er forpliktet overfor Oppdragsgiver til å sørge for at dataservere og programmer for Tjenesten blir ettersett løpende, og for at Tjenesten tilbyr stabilitet, tilgjengelighet og nødvendig kapasitet for å sikre responstider ved økende bruk. Oppdragstager er ansvarlig overfor Oppdragsgiver for drift av Tjenesten og driftstjenesten er inkludert i det avtalte løpende vederlag som Oppdragsgiver skal betale.

Oppdragstager påtar seg ikke noe ansvar for følgene av at tjenester må stoppes eller utsettes på grunn av manglende betaling eller at nødvendig underlag ikke er tilgjengelig til avtalte tider. Det samme gjelder ved force majeure eller andre forhold som Oppdragstager ikke er herre over.

Oppdragstager har ikke ansvar verken overfor Oppdragsgiver eller offentlige myndigheter for de regnskapene Oppdragsgiver selv fører i Tjenesten (Systemkunder).


28. Konfidensialitet

Oppdragstager har taushetsplikt om Oppdragsgivers data og dokumenter.

Oppdragstager plikter å sørge for at eventuelle underleverandører også forplikter seg til å overholde den samme taushetsplikt for så vidt gjelder informasjon om Oppdragsgiver, som underleverandørene får kunnskap om gjennom sin leveranse til Oppdragstager. Taushetsplikten er begrenset til det som kan anses for a være bedriftsintern informasjon og som ikke anses for å være allment kjent og tilgjengelig.


29. Erstatning - fraskrivelse av ansvar

Oppdragstager er ikke ansvarlig for tap Oppdragsgiver påføres som følge av svikt som skyldes en hindring utenfor Oppdragstagers kontroll, som man ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Selv om det foreligger erstatningsansvar, er Oppdragstager uansett ikke ansvarlig for Oppdragsgivers indirekte tap eller konsekvenstap, med mindre det kan bevises av Oppdragsgiver at Oppdragstager har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt.

Oppdragsgiver har heller ikke rett på erstatning for konsekvenser ved tap av data som ennå ikke har blitt sikkerhetskopiert, ved situasjoner forårsaket av uhell, strømbrudd, linjebrudd eller andre forhold knyttet til tjenesten/systemet.

Oppdragstager vil heller ikke under noen omstendighet gi Oppdragsgiver erstatning for skader eller tap som oppstår i forbindelse med bruken av systemet/tjenesten.

Oppdragstager kan heller ikke gjøres ansvarlig for skade eller tap som Oppdragsgiver påføres som følge av force majeure eller annet Oppdragstager ikke har herredømme over.

Det totale akkumulerte erstatningsansvar for Oppdragstager pr. 12 måneder skal uansett ikke overstige 10 % av det honorar som er betalt for bruken av Tjenesten i samme periode. Dette gjelder likevel ikke dersom det kan bevises av Oppdragsgiver at Oppdragstager har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt.
 
Disse avtalevilkår gjelder ved avtaleforhold som er inngått mellom Oppdragstager og Oppdragsgiver om levering av tjenester innenfor regnskap, økonomi og IT. Oppdragsgiver har i Oppdragsavtalen erklært at de har gjort seg kjent med og forstått innholdet i disse Generelle Avtalevilkår. 

Del I får anvendelse der tjenesteleveransen omfatter regnskapsførsel, og Del II får anvendelse der tjenesteleveransen omfatter leveranse og drift av regnskapssystem.

For utførelse av regnskapsføreroppdrag etter regnskapsførerloven, har foreningen Regnskap Norge utarbeidet et sett med Standard Leveransevilkår for Regnskapsføreroppdrag. Standardvilkårene er tilgjengelige på www.regnskapnorge.no. Denne Oppdragsavtale er basert på at Oppdragstager også er ansvarlig for å levere og drifte Oppdragsgivers regnskapssystem. Denne Oppdragsavtale er derfor tilpasset et noe annet avtaleforhold, og vil avvike fra Regnskap Norges Standard Leveransevilkår på flere punkter. Standard Leveransevilkår vil være veiledende for eventuelle forhold som ikke er omfattet av avtalen, men ved motstrid vil Oppdragsavtalen gå foran.

Har du spørsmål? Kontakt oss her!

Disse personopplysningene lagres internt hos oss for å kunne ta kontakt med deg og sende deg relevant informasjon knyttet til din henvendelse. For mer informasjon se vår personvernerklæring.
.