Pris og tjenestebeskrivelse

1. Fast månedspris, ENK

Honorarberegning skjer etter en fast månedspris differensiert etter antall bilag og antall måneder som er levert. Dette innebærer at det ved kortere regnskapsår foretas en avkortning av antall bilag som er inkludert i månedsprisen etter antall måneder som levert.

Eks: Regnskap fra september til desember (4 måneder) med 97 bilag tilsvarer 233 bilag per år. I dette eksempelet vil månedlig fastpris gjeldende for dette bilagsvolumet benyttes for honorarberegning av de fire månedene.

Ved oppstart velges månedsprisen etter forventet antall bilag og avregnes ved årets slutt når endelig bilagsvolum er kjent. Avregning for ny månedspris skjer for samtlige måneder som tidligere er fakturert for.

Månedsprisen inkluderer nødvendig regnskapsføring, herunder bokføring og oppfølging av mindre mangler eller behov for innhenting av ytterligere dokumentasjon, offentlig rapportering, regnskapsrapportering til Oppdragsgiver i henhold til avtalt frekvens, samt grunntilgang til økonomisystemet Tripletex (regnskap-, faktura- og skanningsmodul). Enkel veiledning[1] innenfor fastsatte rammer er også inkludert i månedsprisen. Prisen på årsoppgjør inkluderer selvangivelse med nødvendige ligningsoppgaver og innsending på Oppdragsgivers vegne. Kvalitetskontroll, lønnsarbeid og evt. annen bistand faller utenfor den månedlige fastprisavtalen og faktureres således utenom etter gjeldende satser i Oppdragstakers prisliste. Fastprisen faktureres på forskudd kvartalsvis. Andre tjenester faktureres månedlig.

Partene er kjent med og vedtar de til enhver tid gjeldende Forutsetninger for fastpris i View Frilans AS, jf. pkt. 7.

[1] Med enkel veiledning menes korte konsultasjoner og bistand fra regnskapsfører som ikke krever videre oppfølging. Kontakten kan skje på e-post, telefon eller ved personlig oppmøte og er av sporadisk art innenfor en ramme på 5-10 minutter.


2. Fast månedspris, AS

Honorarberegning skjer etter en fast månedspris differensiert etter antall bilag og antall måneder som er levert. Dette innebærer at det ved kortere regnskapsår foretas en avkortning av antall bilag som er inkludert i månedsprisen etter antall måneder som levert.

Eks: Regnskap fra september til desember (4 måneder) med 97 bilag tilsvarer 233 bilag per år. I dette eksempelet vil månedlig fastpris gjeldende for dette bilagsvolumet benyttes for honorarberegning av de fire månedene.

Ved oppstart velges månedsprisen etter forventet antall bilag og avregnes ved årets slutt når endelig bilagsvolum er kjent. Avregning for ny månedspris skjer for samtlige måneder som tidligere er fakturert for.

Månedsprisen inkluderer nødvendig regnskapsføring, herunder bokføring og oppfølging av mindre mangler eller behov for innhenting av ytterligere dokumentasjon, offentlig rapportering, regnskapsrapportering til Oppdragsgiver i henhold til avtalt frekvens, samt grunntilgang til økonomisystemet Tripletex (regnskap-, faktura- og skanningsmodul). Enkel veiledning[1] innenfor fastsatte rammer er også inkludert i månedsprisen. Prisen på årsoppgjør inkluderer selvangivelse med nødvendige ligningsoppgaver og innsending på Oppdragsgivers vegne. Kvalitetskontroll, lønnsarbeid og evt. annen bistand faller utenfor den månedlige fastprisavtalen og faktureres således utenom etter gjeldende satser i Oppdragstakers prisliste. Fastprisen faktureres på forskudd kvartalsvis. Andre tjenester faktureres månedlig.

Partene er kjent med og vedtar de til enhver tid gjeldende Forutsetninger for fastpris i View Frilans AS, jf. pkt. 7.

[1] Med enkel veiledning menes korte konsultasjoner og bistand fra regnskapsfører som ikke krever videre oppfølging. Kontakten kan skje på e-post, telefon eller ved personlig oppmøte og er av sporadisk art innenfor en ramme på 5-10 minutter.


3. Gjør Mye Selv (GMS)

Honorarberegning skjer etter en fast årlig grunnpris som inkluderer basistilgang til økonomisystemet Tripletex (regnskap-, faktura- og skanningsmodul) og inntil fire (4) timer bistand fra Oppdragstaker. Bistand utover fire timer faktureres etter medgått tid i henhold til gjeldende satser i Oppdragstagers prisliste, jf. pkt. 8.

GMS-tjenesten er en fleksibel tjeneste som er tilrettelagt for arbeidsdeling mellom Oppdragsgiver og Oppdragstaker. Partene avtaler i hvert enkelt tilfelle hvordan arbeidsdelingen skal skje innenfor de rammer som partene er bundet av, så som offentlige frister og krav som fremkommer i Oppdragstagers Vilkår for GMS, jf. pkt. 8. Tjenesten passer for dem som har erfaring med regnskapsføring eller har et ønske om å lære dette gjennom samarbeidet med regnskapsfører. GMS kan passe for Oppdragsgivere som har lite aktivitet, er opptatt av å redusere kostnader ved regnskapsføring og samtidig har tilstrekkelig kompetanse innen regnskapsføring.

Offentlig rapportering, bokføring i henhold til nærmere avtale, kontakt med regnskapsfører, regnskapsrapportering til Oppdragsgiver etter til avtalt frekvens og arbeid med årsoppgjør inngår i beregningen av fire timers bistand. Lovpålagt kvalitetskontroll og lønnsarbeid faller utenfor bistanden på inntil fire timer og faktureres dermed særskilt etter medgått tid eller etter fastpriser i henhold til Oppdragstagers prisliste.


4. Timepris

Honorarberegning skjer etter timepris som er gjeldende for arbeidets art, dvs. at regnskaps- og lønnsrelaterte oppgaver faktureres etter standard timepris, mens økonomisk rådgiving og annen bistand faktureres etter høy sats. Se gjeldene prisliste. Fakturering skjer månedlig etterskuddsvis etter medgått tid.

Årsoppgjør, kvalitetskontroll og lønnskjøring faktureres normalt etter fastpriser selv om oppdraget hovedsakelig er basert på timepris. I noen tilfeller vil honorarberegning for lønnskjøring og grunnlisens til systemet kunne tilpasses oppdragets art og størrelse. Dette avtales mellom partene i hvert enkelt tilfelle. Se Bilag A til Oppdragsavtalen for nærmere spesifikasjon. Lisens, tilganger og transaksjoner i økonomisystemet Tripletex faktureres etter gjeldene satser.


5. Systemkunde

Honorarberegning skjer i henhold til gjeldende satser for moduler, tilganger og transaksjoner. Avregning og fakturering skjer månedlig etterskuddsvis eller etter annen avtale.

Oppdragsgiver får tilgang til Teknisk support knyttet til bruk og drift av tjenesten. Teknisk support honoreres etter medgått tid etter de til en hver tid gjeldende satser. Support utføres av Oppdragstager på e-post, telefon eller chat innenfor ordinær arbeidstid.

For øvrig vises til Generelle Avtalevilkår Del II for Særlige vilkår for tjenester knyttet til leveranse og drift av regnskapssystem.


6. Tilgang til systemet

Generelle Avtalevilkår pkt. 23 omtaler ulike forhold knyttet til Tilgangsstyring til økonomisystemet. I tillegg til disse forholdene plikter Oppdragsgiver å svare for kostander som påløper så lenge Oppdragstaker har behov for tilgang til systemet for å sikre ferdigstillelse av Oppdragsgivers regnskap, dokumentasjon eller andre behov som krever tilgang. Dette gjelder også etter at oppsigelsestid er utløpt. Oppdragstaker vil etterstrebe rask behandling slik at slike kostnader holdes på et minimum.


7. Forutsetninger for fastpris

En forutsetning for å kunne tilby tjenesteleveranse til fastpriser er at partene har en felles oppfatning av hvilke krav og retningslinjer som er gjeldende for samarbeidet. Forutsetningene for fastpris er ment å gi bedre oversikt og kontroll for partene, samt gi trygghet og forutsigbarhet for hva som dekkes av fastprisene og hva som faller utenfor. I denne sammenheng menes både rutiner og tjenestens innhold og ytelsesnivå.

Under følger de mest sentrale forutsetningene for fastpris:

Foretaket skal ha én dedikert drifts-/firmakonto hvor følgende transaksjoner skjer:

 
 • Innbetalinger fra kunder
 • Utbetalinger til leverandører
 • Betaling av offentlige skatter og avgifter
 • Utbetaling av lønn til ansatte
 • Private transaksjoner skal foregå fra privatkonto.

Bilag skal kommenteres slik at regnskapsfører har tilstrekkelig informasjon til å bokføre kostnaden riktig. Kommentarer gis direkte på bilaget før skanning
Bilag i eksotisk valuta skal regnes om til norske kroner. Beløp i NOK påføres direkte på bilaget
Fakturering skal skje i godkjent fakturaprogram, fortrinnsvis i Tripletex’ egen integrerte fakturamodul
Oppdragsgiver er ansvarlig for å sende inn samtlige bilag for gjeldende periode
Bilag/sider som hører sammen skal «slås sammen» i bilagsmottaket i Tripletex, eks. en leverandørfaktura som består av flere sider
Øvrige bilag skal ligge enkeltvis – hver kvittering skannes for seg

Forhold som kan føre til tilleggsfakturering etter medgått tid:

 
 • Mangler, jf. listen ovenfor
 • Merarbeid som følge av bokføring av flere bankkontoer/privatkontoer
 • Opprydding i rot i forbindelse med betaling til/fra kunder og leverandører
 • Kontakt med leverandører for innhenting av nødvendig dokumentasjon
 • Merarbeid som følge av ekstra oppfølging ved vesentlige mangler ved bilagslevering
 • Bilag levert i feil periode der perioden må gjenåpnes og ny mva-oppgave må korrigeres
 • Merarbeid som følge av at bilag blir levert dobbelt

Oversikten tar ikke høyde for alle mulige forhold, men gjengir de mest sentrale forutsetningene for fastpristjenestene. Oversikten er derfor ikke uttømmende og Oppdragsgiver aksepterer også å rette seg etter evt. muntlige forutsetninger som fremkommer underveis i oppdraget.


8.  Vilkår for Gjør Mye Selv (GMS)

GMS-tjenesten er utformet med tanke på arbeidsdeling mellom kunde og regnskapsfører der kunden aktivt deltar i bokføringen av regnskapet, jf. pkt. 3.

Oppdragstaker er underlagt en rekke lover og forskrifter og garanterer for regnskapets kvalitet. Dette gjelder også når Oppdragsgiver står for bokføringen. Oppdragstaker sikrer juridisk godkjent regnskap når Vilkår for GMS er oppfylt. I de tilfeller oppdraget krever bistand fra Oppdragstaker utover den arbeidsdeling som er avtalt, vil Oppdragstaker bistå etter medgått tid uten binding eller opplysningsplikt for når de inkluderte timene er brukt. Dette for å sikre en komplett, rettidig leveranse med nødvendig kvalitet. Deler av de inkluderte timene vil gå med til lovpålagt avstemming, kontroll, utarbeidelse av dokumentasjon og rapportering til myndigheter og Oppdragsgiver.

Oppdragstaker understreker at bokføring og andre regnskapsrelaterte oppgaver må utføres i henhold til gjeldende regelverk for bokføring. Oppdragsgiver er også ansvarlig for å sette seg inn i dette. Mangler og feil som må rettes før regnskapet kan avlegges kan føre til merarbeid som vil belastes Oppdragsgiver etter medgått tid.

Under følger noen gode råd og tips:

 
 • Husk å legge ved bilag når kostander bokføres
 • Husk å benytte riktige mva-koder
 • Sjekk regler for fradragsrettigheter
 • Husk å holde reskontro oppdatert løpende
 • Benytt én firmakonto. Flere kontoer fører til merarbeid
 • Bilag må kun bokføres én gang. Gode rutiner viktig.
 • Bokføring i riktig periode. Unngå problemer med mva og rapportering

Har du spørsmål? Kontakt oss her!

Disse personopplysningene lagres internt hos oss for å kunne ta kontakt med deg og sende deg relevant informasjon knyttet til din henvendelse. For mer informasjon se vår personvernerklæring.

Alt handler om fornøyde kunder

Vår drivkraft er kunder som forventer at vi er i forkant
"Vi valgte Tripletex fordi det er ekstremt enkelt og intuitivt, og gir oss et brukergrensesnitt som alle i bedriften kan bruke."
"Hadde jeg skullet gjøre regnskapet selv ville jeg brukt mye tid, og fordi tid er penger må noen andre hjelpe meg med dette"
"VIEW er ryddige, profesjonelle og forutsigbare"

Noen av våre samarbeidspartnere

Vi spiller hverandre enda bedre
Med nesten 9000 medlemmer er Creo Norges største kunstnerorganisasjon.
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening er en fagforening for sakprosaforfattere og oversettere av sakprosa.
Business Expo samler de viktigste aktørene med nyheter innen markedsføring, ny B2B teknologi, næringslivs trender og inspirasjon for vekst, lederskap, logistikk og E-handel.

Menneskene utgjør den store forskjellen

Møt menneskene som jobber hos oss. Din neste rådgiver?
Jan Otto Innvær
Regiondirektør Vest
Thomas Backer
Salgsansvarlig
Trine Harr Anderson
Markedskonsulent

Kurs og samlinger

Tips og triks sammen med faglig påfyll 
Regnskapsføring i Tripletex, grunnleggende

Oslo
tirsdag 14. mai

Les mer og meld deg på

Jobb hos oss

Vi hjelper kundene våres med deres økonomiske utfordringer
ERP-konsulenter

Oslo

Les mer og søk her
Rådgiver

Bergen

Les mer og søk her
Vegard Nerhus
Regiondirektør Øst

Kontakt oss

Hovedkontor

Telefon:
06731

E-post:
info@viewledger.com

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 16, 12 etasje
0191 Oslo

Postadresse:
Postboks 6731 
0609 Oslo

Org. nr: 987 260 335
Følg oss på:
 

Vi er medlem av: Regnskap Norge, IKT Norge
Samarbeidspartner: Tripletex

 
VIEW Frilans er en del av

VIEW er et registrert varemerke med registreringsnummer: 288457
Copyright © 2019 VIEW  Personvernerklæring
Denne siden bruker informasjonskapsler for funksjonalitet på siden og for anonym statistikk. Les mer om informasjonskapsler og personvern i vår personvernernærklæring.